Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Yeni kitablar
Bayramov Aslan.Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı
4 Dekabr , 2015

Kitabda Azarbaycanşünaslığm əsas tədqiqat sahələrindan biri olan deportasiya, repressiya və soyqırımı tariximiz əks olunur. Burada Rusiya dövhtimn Cznubi Qafqaz və Anadolu siyasəti, Irəvan, Naxçıvan xanhalarının Rusiya tərəfwdən işğalı, 25 min gəlmə erməninin olduğu İrəvan xanhğı ərazisində ermənisiz "Ermər.i vilüysti "nin yaradılmast vəs. məsələlər göstərilir. Bununla belə, rus, ingilis və fransvz silahı və əsgər forması ilə təckiz olunan ermənilərin Anadolu və Cənubi Qafqazda türk və azərbaycanhlara qarşı törətdikləri saysız-hesabsız qətliamlar, azərbaycanlılann demoqrafik vəziyyəti, onlarm məhvinə yönəldilmiş soyqırımları, köçürmə və sürgiinbr şərh edilir. X üsusih ermənilərm Cənubi Qafqaza haradan və neçənci iilərdə gəlmələri erməni mənbəiərindən götürülmüş sənədlərlə əsaslandırılır. 


Faylı yuklə