Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Nizami Gəncəvi.Lirika

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi “Xəmsə” ilə bərabər ömrü boyu lirik şeirlər yazmış və iyirmi min beytlik bir divan tərtib etmişdir. Nəşr olunan lirik seirlər şairin dövrüm&uum

Nizami Gəncəvi.Sirlər xəzinəsi

“Sirlər xəzinəsi” poeması “Xəmsə”nin birinci kitabıdır. Bu əsərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi qəddar şahları, hökmdarları ədalətli olmağa çağırmış, tənbəlləri, ikiüzlülər

X.N.Tusi.Əxlaqi-Nasiri

Görkəmli Azərbaycan alimi, şair və yazıçısı, dövlət xadimi Xacə Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” (Nasirin əxlaqa aid kitabı) əsəri Orta və Yaxın Şərq məktəblərində əsrlər boyu əxlaq dərsliyi kimi

M.Ə.Sabir.Hophopnamə.II cild

Mirzə Ələkbər Sabir XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının böyük simaları arasında fərqlənən görkəmli sənətkardır. O, həqiqi xalq şairi, yeni Azərbaycan şerinin yaradıcısıdır. Onun şeirləri yarandıqları zamanın ən

Bəxtiyar Vahabzadə.Seçilmiş əsərləri.I cild

Bəxtiyar Vahabzadə yaşayan,döyüşən,səfərbər edən və Vətən,xalq qarşısında öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirən çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsidir.Elinə,torpağına,kök&uum