Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Kamal Rüstəm.Tanı oğlunu, Vətən!: portret-oçerk

Kitab Azərbaycanın vətənpərvər və şücayətli oğlanlarından biri, polis polkavniki Sadir Məmmədovun həyat yoluna həsr edilmişdir.

Sevda Ağamirzə.Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun rolu

Təqdim olunan əsərdə YUNESKO-nun fəaliyyətinin mühüm sahəsini təşkil edən beynəlxaq mədəni hüquqlar sisteminin, mədəniyyətlər arası dialoqun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasət işıqlandırılır.

Həsənli Anar Vaqif oğlu.Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri

Monoqrafiyada müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri, qloballaşma şəraitində azərbaycanda dini tolerantlığın vəziyyəti, Azərbaycan gerçəkliyinin dini-mədəni dəyərlər müstəvisində münk

Xudiyev Nizam. Qədim türk yazılı abidələrinin dili

Kitabda qədim türk yazılı abidələrinin tədqiqiqi məsələləri, fonetkası, leksikası və qramatikası (marfalogiyası və sintaktik qurluşu araşdırılır. Dərslikdə qədim türk yazılı abidələrindən mətnlər, semnar məşğələləri

"Dədəm Qorqudun kitabı" tədqiqat işığında: Əzizxan Tanrıverdi qorqudşünaslıqda

Kitaba filalogiya üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin "Dədə Qorqud kitabı"nın dilinə həsr etdiyi monoqrafiyalarla bağlı yazılmış məqalələr daxil edilmişdir.