Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Hüseyn Cavid.Əsərləri.5 cilddə.III cild

Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi Hüseyn Cavidin “Əsərləri”nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub, dünya ədəbiyya

Hüseyn Cavid.Əsərləri.5 cilddə.IV cild

Hüseyn Cavid sənətimiz tariхinə əlvan, rоmantik səhifələr yazmış şair və dramaturqdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslərin yaradıcısı оlan mоnumental-rоmantik sənətkarın əsərləri 1920-30-cu illərdə səhnəmi

Hüseyn Cavid.Əsərləri.5 cilddə.V cild

Ədəbiyyatımızın ən böyük klassiklərindən biri kimi şöhrətlənmiş Hüseyn Cavid qələmə aldığı faciələrdə Şərq taleyinin müxtəlif ciddi problemlərini qaldırmış, türkçülük ideyalarını