Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Sabir Əhmədov.Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət

Topluya Azərbaycanın qədim keçmişindən ən yeni tarixədək keçdiyi uzun və keşməkeşli yolda izlərini qoymuş şəxsiyyətlər haqqında yığcam məlumatlar daxil edilmişdir. 

Azərbaycan arxeologiyası. 6 cilddə. I cild

Çoxcildlik "Azərbaycan arxeologiyası" kitabının I cildi respublikamızın ərazisində Daş dövrü üzrə aparılmış kompleks elmi tədqiqatlar zamanı tapılmış maddi mədəniyyət qalıqlarının elmi şərhinə həsr olunmu

Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy.Seçilmiş əsərləri.2 cilddə.I cild

XIX əsrin sоnunda Azərbaycan dramaturgiyasında maarifçiliyin növbəti mərhələsini başa çatdıran Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеv rеalist ədəbiyyatımızın və sənətimizin inkişafında əhəmiyyətli xidmətlər g&oum

Aşurbəyli Sara.Şirvanşahlar dövləti

Kitabda Azərbaycanın orta əsr dövlətlərindən biri olan Şirvanşahlar dövlətinin sosial-iqtisadi,siyasi tarixi və mədəniyyəti araşdırır.Şəhərlərin iqtisadi vəziyyəti,əhalinin sosial tərkibi,feodal cəmiyyətinin quruluşu,