Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Harold Pinter.Seçilmiş əsərləri

Artıq neçə ildir ki, bütün dünya teatrşünasları görkəmli ingilis dramaturqu Harold Pinterin yaradıcılığını bu və ya digər estetik çərçivələrə sığışdırmağa, nəzəriləşdirməyə ç

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.I cild

Peşəkar milli teatr sənətinin, realist bədii nəsrin, demokratik fəlsəfi və estetik fikrin,ilk əlifba inqilabının, bütövlükdə mənəvi mədəniyyətimizin bütün sahələrində " yeni dövr "ün banisi olan b&ou

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.II cild

Şərq İslam ölkələrinin bədii-fəlsəfi fikri tarixində yeni mərhələni başlayan Mirzə Fətəli Axundzadə 1860-cı illərdən ömrünün sonuna qədər bir mütəfəkkir kimi tənqid, fəlsəfə və sosiologoya sahəsində

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.III cild

Böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin yeni əlifba uğrunda mübarizəsi milli maarifin və mədəniyyətin yüksəlişi uğrunda aparılan bir mübarizə idi. Müəllifin öz qeydlərindən bəlli olur ki, "