Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.II cild

Şərq İslam ölkələrinin bədii-fəlsəfi fikri tarixində yeni mərhələni başlayan Mirzə Fətəli Axundzadə 1860-cı illərdən ömrünün sonuna qədər bir mütəfəkkir kimi tənqid, fəlsəfə və sosiologoya sahəsində

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.III cild

Böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin yeni əlifba uğrunda mübarizəsi milli maarifin və mədəniyyətin yüksəlişi uğrunda aparılan bir mübarizə idi. Müəllifin öz qeydlərindən bəlli olur ki, "