Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Həsənli Anar Vaqif oğlu.Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri

Monoqrafiyada müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri, qloballaşma şəraitində azərbaycanda dini tolerantlığın vəziyyəti, Azərbaycan gerçəkliyinin dini-mədəni dəyərlər müstəvisində münk

Xudiyev Nizam. Qədim türk yazılı abidələrinin dili

Kitabda qədim türk yazılı abidələrinin tədqiqiqi məsələləri, fonetkası, leksikası və qramatikası (marfalogiyası və sintaktik qurluşu araşdırılır. Dərslikdə qədim türk yazılı abidələrindən mətnlər, semnar məşğələləri

"Dədəm Qorqudun kitabı" tədqiqat işığında: Əzizxan Tanrıverdi qorqudşünaslıqda

Kitaba filalogiya üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin "Dədə Qorqud kitabı"nın dilinə həsr etdiyi monoqrafiyalarla bağlı yazılmış məqalələr daxil edilmişdir.

Altın Arıq: Xakas qəhrəmanlıq eposu

Xakas türklərinin qəhrəmanlıq eposu "Altın Arıq" Azərbaycan türkcəsində ilk dəfə nəşr olunur. İnanırıq ki, bu eposun motiv və qədimiliyi həm də zənginliyi oxucularda maraq doğuracaq.

Kamil Adışirinov.XX əsr Şəki ədəbi-mədəni mühiti( 1900- 2000-ci illər) I kitab

Kitabda XX əsrdə Şəkidə keçirilmiş ədəbi-mədəni yola nəzər salınır, bütöv bir yüzillikdə yaşanmış ədəbi-mədəni hadisələr təhlil süzgəcindən keçirilir.