Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS
Xəbərlər
14 İyun , 2017

1997-ciilin 15 iyuntarixindənbayramedilən, 1998-ciildənisə dövlətbayramı statusualaraqhərilrəsmibayramkimiqeydedilən 15 iyunxalqımızınMilliQurtuluş günüdür.

Bu şanlı tarix səhifəsini yaradan isə yenə də Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqa arxa olan bir insan – Heydər Əliyevdir.

1991-ciilinoktyabrayındaAzərbaycanyenidən özmüstəqilliyini əldə etdikdənsonraErmənistanınişğalçılıqniyyətigüdəntəcavüzü respublikadavəziyyətigərginləşdirirdi.

Vətənin bu ağır dövründə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri olmuş (1969-1982), daha sonra Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun Azərbaycanın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu.

Məhz buna görə də tariximizə Milli Qurtuluş kimi daxil olmuş 1993-cü ilin 15 iyun günü onu qiymətləndirənlər, dərindən dərk edənlər üçün çox əzizdir.

Xalqımızı MilliQurtuluş günü münasibətilə təbrikedir, dövlətimizə əbədivə sarsılmazmüstəqillikarzulayırıq.