Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS
Haqqımızda
10 Fevral , 2015

Şəkidə əhalinin mənəvi aləmini zənginləşdirən və formalaşdıran əsas təşkilatlardan biri də Şəki Mərkəzləşdirilmiş Kitabxanalar Sistemidir. MKS Şəki mədəniyyət və turizm şöbəsinin ən böyük qurumudur. Şəkidə kitabxana işinin tarixi qədimdir. İlk kitabxana 1920-ci ildə Şəki şəhərində qiraət evi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1978-ci ildə Şəki kitabxanaları  mərkəzləışdirilmiş qaydada fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Azərbaycanda istisna hal kimi Şəkinin ərazi- inzibati bölgüsünə uyğun iki sistem fəaliyyət göstərirdi. Şəki rayon və Şəki şəhər MKS-ləri. Şəki rayon MKS-nin mərkəzi kitabxanası M.F.Axundovun adını daşımaqla 63 kənd kitabxanasını özündə birləşdirirdi. Şəki şəhər MKS isə mərkəzi kitabxana İsmayıl bəy Nakamın adını daşımaqla 20 şəhər kitabxanasını özündə birləşdirirdi. 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Şəkinin inzibati-ərazi bölgüsündə dəyişikliklər”lə bağlı olaraq Şəki rayon və şəhər MKS-ləri şəhər statusunda birləşdirildi. Nəticədə Şəki şəhər MKS formalaşdı. Hazırda Şəki Şəhər MKS-nin strukturunu İ.S.Nakam adına mərkəzi kitabxana və 64  kitabxana  filial  təşkil  edir.

         Ümumiyyətlə, Şəki MKS Şəkinin şəhər və kənd ərazisində olan oxucuların mənəvi aləmini formalaşdırmaq üçün ideoloji, informasiya və mədəni-maarif vəzifələrinin yerinə yetirir.  

         Şəki MKS-nin fondunda 3 dildə- azərbaycan,rus, ingilis dillərində ədəbiyyat oxucuların istifadəsindədir.

          İ.S.Nakam adına  Mərkəzi  Kitabxanada  oxuculara xidmət,  Üşaq şöbəsi,  Metodika-biblioqrafiya, Kitabxana -biblioqrafiya proseslərinin avtomat laşdırıl- ması, İnformasiya-resurs şöbələri  fəaliyyət  göstərir. 

          Şəki  rayon Mərkəzi  Kitabxanasında Azərbaycan Nazirlər  Kabinetinin  2011-ci il  11 oktyabr  tarixli 162 nömrəli qərarına  əsasən  Mərkəz i Kitabxanada struktur dəyişikliyi  edilmiş və  yeni şöbələr , Kitabxana –biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması və informasiya-resurs  şöbələri  yaradılmışdır. 

2010-cu  ildən  Şəki  MKS-nin Nakam adına Mərkəzi Kitabxanasında  İRBİS-64  Avtomatlaşdırılmış  Kitabxana  İnformasiya  Sistemi  Müvəffəqiyyətlə fəaliyyət  göstərir  Elektron kataloq

        kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatı

        və kitabxananın  fondlarında olan nəşrləri

        aşağıdakı bazalar  vasitəsilə özündə

        əks etdirir.

 

 • Irbis kitablar
 • Retro kitablar
 • Uşaq ədəbiyyatı
 • Elektron disklər
 • Elektron kartoteka 20110-2013
 • Diyarşünaslıq kartotekası
 • Yeni  kitablar
 • Diyaşünaslıq  kitablar

 

Şəki MKS-i 2010-cu ildən (EБНИТ) Elektron  Kitabxana  İstifadəçilərinin və  Beynəlxalq  Yeni  İnformasiya  Texnologiyaları  Assosia-

siyasının  üzvüdür.

 

  Kitabxana  istifadəçilərinə  yeni  iş  metodları  ilə  xidmət

 • Kitabxana-biblioqrafiya pros. Avtomatlaşdırılması ş.
 • İnformasiya-resurs  ş.
 • Elektron kataloq
 • İRBİS-64
 • SD-ROM, elektron kitablar, virtual xidmətlər
 • İnternet
 • Kitabxananın  www.shaki.cls.az saytı  oxucuların  istifadəsindədir.